Begeleiding

Voor ons sta jij centraal. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling zich prettig voelt en zich optimaal kan ontplooien. Daar hoort soms ook extra begeleiding bij.

Mentor

Je mentor is de centrale persoon bij wie je terecht kunt voor vragen of problemen en je leerprestaties op de voet volgt. Iedere klas heeft een eigen mentor. Eén van hen is dhr. R. Mattijssen: 'Tijdens het wekelijks mentoruur wordt besproken hoe het met de klas gaat en bespreek ik met leerlingen individueel wat er beter kan of moet. Mocht op enig moment extra begeleiding nodig zijn, hebben we daar eigenlijk een heel grote gereedschapskist voor waar ik als mentor gebruik van kan maken. Iedere leerling is anders, gelukkig zijn er genoeg instrumenten om zaken te repareren.’ Alle mentoren komen per leerjaar wekelijks bij elkaar om, samen met de coördinatoren, te evalueren of leerlingen eventueel nog externe hulp nodig hebben, mocht de gereedschapskist van de mentor tekort schieten.

Nog meer weten over de begeleiding op Effent? Kijk op de pagina onze schooldocumenten voor het complete schoolondersteuningsprofiel.


Huiswerkbegeleiding

In de brugklas besteden we in de studielessen ruim aandacht aan het maken en het plannen van huiswerk. Ook in klas 2 en 3 krijg je hierbij hulp.

Steunles

Het kan gebeuren dat je wat extra les kunt gebruiken. We hebben steunlessen in klas 1 t/m 3 voor de kernvakken: Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Klas 4 heeft geen steunlessen. Je mentor bepaalt hierbij samen met de coördinator in welke steunles je wordt ingedeeld. De steunlessen zijn verplichte lesuren.

Dyslexie en andere leerproblemen

Binnen het Samenwerkingsverband Breda hebben we afspraken gemaakt over ons dyslexiebeleid.

In klas 1 worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Aan de hand van de uitslagen volgt voor een aantal leerlingen een traject van 20 weken Remedial Teaching. Na afloop van die 20 weken zal de remedial teacher leerlingen, waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van dyslexie, voordragen voor een uitgebreid dyslexieonderzoek. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Servicecentrum voor Studie en Beroep (onderdeel van het ROC West-Brabant). Bekijk ook deze presentatie informatie avond juli 2017 voor meer informatie over ons dyslexiebeleid.

Verder hebben we veel afspraken gemaakt over hoe we leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen kunnen helpen. Al deze afspraken zijn te vinden in het schoolondersteuningsprofiel op onze website.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze ondersteuningscoördinatoren.

Remedial teaching

Heb je een leerstoornis zoals, bijvoorbeeld, dyslexie of een LWOO-beschikking? Dan kun je begeleiding krijgen van de remedial teacher, een speciaal geschoolde docent. Deze begeleiding krijg je apart of in kleine groepen binnen en/of buiten het lesrooster.

Hulp op sociaal-emotioneel gebied

Vind je het moeilijk om contact te maken met andere leerlingen? Word je snel boos? Of ben je super gespannen voor een proefwerk? Dan kun je best een beetje hulp gebruiken. Meestal bespreek je dit soort zaken eerst met je mentor. Maar in sommige gevallen is er misschien wat extra ondersteuning nodig. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Zo kan het zijn dat je je proefwerk goed leert maar toch een slecht cijfer haalt. Misschien omdat je bang bent om fouten te maken en daardoor juist extra gaat twijfelen. In dat geval heb je waarschijnlijk baat bij een faalangstreductietraining. Dit wordt geregeld door de coördinator en kan voor de meeste leerlingen gewoon op school. Voor klas 1 en 2 hebben we de Rots en Water training, waarin leerlingen leren hoe ze beter voor zichzelf op kunnen komen of hoe ze, bijvoorbeeld, hun boosheid onder controle kunnen krijgen.

LWOO beschikking

Sommige leerlingen hebben bij het verlaten van de basisschool een leerachterstand. Dat kan veel oorzaken hebben maar wordt meestal veroorzaakt door een leerprobleem. Als dit bij jou het geval is, krijg je in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning bij de lessen. Soms maken we dan een zogenaamd groeidocument, waarin we vastleggen wat er goed gaat en wat nog niet. Daarmee helpen we je, zo goed als mogelijk, de achterstanden weg te werken.

Of je voor die extra ondersteuning in aanmerking komt, kan alleen vastgesteld worden bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs gedurende het eerste leerjaar. Later niet meer. Dat betekent dat wij, als jij je aanmeldt, bekijken of je eventueel voor LWOO in aanmerking komt. We verzamelen de benodigde gegevens om een LWOO-beschikking te krijgen. Het kan zijn dat je hiervoor een aantal onderzoeken moet doen. Meer informatie over LWOO is te verkrijgen via onze coördinatoren.

Extra zorg

Tegenvallende leerprestaties kunnen ook het gevolg zijn van sociaal-emotionele problemen. Dan is er uiteraard meer nodig dan ondersteuning bij het leren. Zorg verlenen bij deze problemen vereist aandacht, maatwerk en zorgvuldigheid. Effent heeft daarom twee ondersteuningscoördinatoren.

Effent werkt nauw samen met allerlei hulpverleners, zoals het Sociaal Wijkteam, de jeugdmaatschappelijk werker en de ambulant begeleider van het Regionaal Samenwerkingsverband.

In Oosterhout willen we voorkomen dat de jeugdhulpverlening versnippert en instanties of hulpverleners met dezelfde jongere bezig zijn zonder het van elkaar te weten. Daarom is er een Zorg Advies Team ingesteld waarin, naast de leden van het Zorgteam Effent, ook externen zoals deskundigen van de Politie, Leerplicht, GGD en het Sociaal Wijkteam zitting hebben. Zij spreken met elkaar af welke vorm van begeleiding geschikt is voor de jongere met bijzondere sociaal-emotionele problemen.

Soms is het niet helemaal duidelijk waar problemen vandaan komen. In dat geval kan het voorkomen dat we, in overleg met jou en je ouders, wat onderzoeken laten doen. Het ROC West-Brabant, waar Effent onderdeel van is, heeft daarvoor een eigen dienst: het Service Centrum voor Studie en Beroep.

Loopbaanleren

Wat ga je doen na Effent? Een belangrijke vraag waarbij het antwoord niet altijd voor de hand ligt. Je mentor helpt je hierbij. Samen bekijken we waar je goed in bent, waar je interesses liggen en wat je zou willen doen na de mavo. Daar start je al mee in klas 1 in de les "sectororiëntatie". Je hebt met je mentor ook regelmatig loopbaangesprekken. Alles leg je vast in je loopbaandossier. Soms kom je er met je mentor niet helemaal uit. Dan kan de schooldecaan je waarschijnlijk verder helpen. Je staat er in ieder geval nooit alleen voor!

Decanen

Dhr. M. Trommelen en mevr. N. Kops zijn onze schooldecanen. De decaan geeft voorlichting over beroepen, vervolgopleidingen en studiemogelijkheden. Die voorlichting geven zij niet alleen in klassen en op ouderavonden, maar ook speciaal voor jou en je ouders. Mevr. Kops regelt samen met de mentoren van klas 1 en 2 de sectororiëntatie. Dhr. Trommelen regelt met de mentoren van klas 3 en 4 de keuzebegeleidingsactiviteiten (Job Experience, vmbo-informatiemarkt etc.) en adviseert je bij de keuze van je vakkenpakket en vervolgopleiding.

De schooldecaan kan je dus adviseren bij het kiezen van de juiste studierichting. Om een goed advies te kunnen geven, worden ook testen afgenomen. Voor sommige testen wordt een vergoeding gevraagd. De decaan legt en onderhoudt contacten met andere scholen en opleidingen. Hij informeert je, bijvoorbeeld, over mbo en havo kennismakingsdagen en verstrekt informatie en inschrijfformulieren voor je verdere studie. Indien nodig, schakelt hij externe deskundigen in op het gebied van studie- en beroepskeuzes.

Elke donderdag is het decanendag! Dit betekent dat onze decanen, dhr. M. Trommelen en mevr. N. Kops, op donderdag meestal rechtstreeks op school te bereiken zijn op telefoonnummer 0162 453727.

Transfercoach

Dhr. B. van Beek en mw. B. de Jong zijn de transfercoaches van Effent. Maar wat is een transfercoach eigenlijk? Mw. de Jong vertelt er meer over: ‘Het woord zegt het al, een coach die met je meekijkt binnen de transfer (‘de overstap’) naar het MBO. Noem het nazorg die wij als Effent aanbieden. Het betekent dat de begeleiding doorgaat, zelfs als je al van school af bent! Mocht een geslaagde leerling, bijvoorbeeld, vanwege een bijzonder leerprobleem, de thuissituatie of andere redenen zich onzeker voelen bij de overgang naar het mbo dan kun je je via de mentor aanmelden bij de transfercoach. We hebben dan een intake en daarbij leg ik aan jou en je ouders uit wat ik voor je kan betekenen. Zo heb je iemand op wie je terug kunt vallen. Mocht je schoolkeuze onverhoopt ook nog verkeerd uitpakken, ga ik samen met jou op zoek gaan naar een alternatief. Op deze manier bieden we nazorg en voorkomen we zoveel mogelijk schooluitval. De ervaringen zijn ronduit positief!’

Vertrouwenspersoon

Op Effent gaan we ervan uit dat iedereen respect heeft voor elkaar. Seksuele intimidatie, agressie en geweld horen hier niet bij. Als jij je op onze school toch onveilig voelt, kun je daarover praten. We hebben hiervoor zogenaamde vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon luistert naar je en zoekt samen met jou naar een oplossing. Op Effent kun je terecht bij mevrouw M. Boelaars en de heer R. van Oosterhout.

Studiebegeleiding

Op een nieuwe school is het meestal even wennen, logisch. Daarom krijg je bij ons speciale lessen studiebegeleiding. Hierin leer je hoe je de studie aan moet pakken. Ook heb je een klassenmentor, die je begeleidt tijdens een speciaal mentoruur. We willen je goed leren kennen en je de begeleiding geven die bij je past. Als je extra steun nodig hebt, krijg je begeleiding van een remedial teacher. Contacten met je ouders/verzorgers vinden we ook heel belangrijk. Zo kunnen we op tijd vaststellen of er extra hulp nodig en mogelijk is, zoals ondersteuning bij het omgaan met faalangst. Je ouders ontvangen geregeld informatie van de school en we bespreken diverse onderwerpen tijdens contact- en ouderavonden.